مهدی سلطانی با انتشار این تصاویر نوشت:

واژه پایان وقتی خوشایند است که با به انجام رسیدن مترادف گردد. تصویربرداری “ آقازاده” با تیم صمیمی و با صفایش به انجام رسید. امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. 

مواظب خودتون باشید. 


مهدی سلطانی

سلطانی

آقازاده