مجید مظفری با انتشار این عکس نوشت:

 با تشکر از پزشکان ، پرستاران  و کادر بیمارستان شریعتى بخش اورژانس. خسته نباشین قهرمانان سلامت. 

 

 

مجید مظفری