حمید فرخ نژاد با انتشار این عکس نوشت: سفرت بخیر آقا 

 

حمید فرخ نژاد