سامان احتشامی با انتشار این عکس نوشت:

-فک کنم ایرانى اى وجود نداشته باشه که با تو ى نابغه نخندیده باشه و عشق نکرده باشه.

 

سامان احتشامی