محمدرضا گلزار با انتشار این عکس نوشت:

تنها دارایی من از این زندگی تو هستی

از تو ممنونم برای حضورت در تمام وقت های دلگرفتگی هایم که مرا تنها نمیگذاری و پای درد و دل من مینشینی و با کارها و حرفایت حال مرا خوب میکنی...

از تو ممنونم که بدون هیچ چشم داشتی،بدون هیچ انتظاری پشت من هستی و هوای مرا داری...

از تو ممنونم که با حضورت اجازه میدهی جای خالی خیلی ها در زندگی ام حس نشود

رفیق...

روزی هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم بابت آن روزی که چشمانم تو را دید و با تو دست رفاقت دادم

چقدر بودنت زیباست

چقدر حضورت لازم است

چقدر وجودت برایم امید زندگیست...

یک دنیا ممنونم که هستی رفیق...

 امیرعلی اسدی

محمدرضا گلزار