شعله قهرمانی با انتشار این عکس نوشت:

 یه عکس از آلبوم قدیمی :

اجرای سیمای خانواده در کنار دوست بسیار محبوب و هنرمندم بانو سیما عمرانی


 

شعله قهرمانی