سیدجواد رضویان با انتشار این عکس نوشت: به نام پروردگار یکتا؛

 دیگه دیدم قابل تحمل نیست، ماشین ریش تراش رو برداشتم رفتم افتادم به جون کله، یادم نمیاد آخرین بار کى سرم رو ماشین کرده بودم، هم حال خوبى بود هم دیدم الان تو این وضعیت قرمز کرونایى ریسک رفتن به سلمونى، میدونم شما هم مراقبت میکنید از خودتون و اطرافیاتون پس اگر هم قرار شد تشریف ببرید سلمونى مطمئنم نکات ایمنى براى خودتون و عزیزى که قرار سر و صورتتون رو اصلاح کنه رو رعایت بفرمائید.

جواد رضویان