بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:

 با این سوال بى جواب

پناه به آینه میبرم

خیره به تصویر خودم

مى پرسم از کى بگذرم

بهنوش طباطبایی