دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت:

جبر جغرافیایی یعنی اگر اسکاندیناوی زندگی میکردیم برف عنصری نبود که براش خوشحال بشیم و حال روزمون رو تغییر بده یا زنگ بزنیم که مامان امروز هوا خوبه نمونیم خونه بزنیم بیرون راه بریم یه کم از حال و هوای کرخت و تاریک این چند هفته در بیایم.میدونی... لا به لای درز بین زمان و زمین دنبال بهانه‌های کوچیک باید گشت.بهانه‌ی بزرگ هیچ وقت پیدا نشدن،نبودن و نخواهند بود...

 

 
 

دنیا مدنی